Om Wiggeby Jordbruk

Wiggeby Gård på Svartsjölandet

Gården Wiggeby är belägen på Färingsö ca tre mil från Stockholms city, en av de många öarna i Mälaren.
Idag ägs gården av Håkan och Teri Lee Eriksson. Familjen Eriksson köpte gården av Robert Ljunglöv 1925, hos många känd som snusfabrikör Ljunglöv. Vid övertagandet 1925 omfattade Wiggeby ca 60 ha av vilka 26 ha var åker, idag brukas efter tillköp av mark och genom arrende totalt ca 720 ha.

Gården ligger inom ett vattenskyddsområde och i dess närhet finns omfattande permanentboende. Detta gör det nödvändigt att lägga stor vikt vid planering och genomförande av olika skötselåtgärder, ex. vid spridning av stallgödsel, handelsgödsel och bruk av kemiska bekämpnings-medel. Stora delar av arealen gränsar till naturmark och gården ligger i ett område med stora kultur och miljövärden.

Gårdens byggnader är i mycket bra skick. En orsak är att huvudbyggnaden brann 1962. Efter återuppbyggnaden påbörjades ett omfattande ny- och tillbyggnadsprogram, som i princip aldrig har slutat.

I slutet av 60 talet byggdes tork och maskinutrymmen. En större verkstad uppfördes 1988. Ett första större svinstall byggdes 1971. Ytterligare ett svinstall byggdes 1992. Uppfödningen av slaktsvin avvecklades 2004. Stallarna är nu ombyggda och uthyrda till småföretag. Under senare år har åtgärder vidtagits för att underlätta spannmålshanteringen. Under 2000-2005 har tork- och lagrings- anläggningen moderniserats och byggts ut, som utgör en viktig del i det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring.

Under 2012 investerade Wiggeby i en kompostanläggning, där den största delen av inkommande hästgödseln görs om till kompost för bland annat avsalu och till jordtillverkning. I anslutning till anläggningen producerar vi jord för avsalu samt återvinning av ris och stubbar till bioenergi.

Om Wiggeby

1991 ersattes samtliga oljepannor med en större halmpanna. 1994 byggdes också ett halmlager. 2009 installerades en ny större panna. Energiförsörjningen kan därmed betraktas som relativt uthållig vad gäller uppvärmning och torkning av spannmål.
Endast grön El köps in (vatten och vindkraft).

Wiggeby drivs idag som ett bolag (Wiggeby Jordbruk AB) som är ett helägt dotterbolag till Wiggeby Invest AB som idag ägs av grundarna Håkan och Teri Lee Eriksson samt att från 1 Jan 2015 är våra mångåriga medarbetare Jonas Andersson och Jonas Östlund delägare. Vi ser det som ett första steg in i framtiden.

Huvudinriktningen är omfattande växtodling. Odlade grödor är främst spannmål, ärter och oljeväxter. En ny intressant inriktning utgör odling av kvalitetsfoder till hästar. Målsättningen är att 30 % av arealen skall vara vall. Naturmark betas av våra egna djur. I verksamheten ingår dessutom entreprenadverksamhet samt en del skogsbruk.

 

Våra mål är att vara lönsamma, i ständig hållbar utveckling
och samtidigt vara en attraktiv arbetsplats.