Om Wiggeby Jordbruk AB

VÅRA MÅL ÄR ATT VARA LÖNSAMMA, I STÄNDIG HÅLLBAR UTVECKLING OCH SAMTIDIGT VARA EN ATTRAKTIV ARBETSPLATS.

Wiggeby Gård på svartsjölandet

Om Wiggeby gård på Svartsjölandet

Tre mil från stockholms city

Gården Wiggeby är belägen på Färingsö ca tre mil från Stockholms city, en av de många öarna i Mälaren. Idag ägs gården av Håkan och Teri Lee Eriksson. Familjen Eriksson köpte gården av Robert Ljunglöv 1925, hos många känd som snusfabrikör Ljunglöv. Vid övertagandet 1925 omfattade Wiggeby ca 60 ha av vilka 26 ha var åker, idag brukas efter tillköp av mark och genom arrende totalt ca 1000 ha.

Grind Wiggeby Jordbruk AB

Inom vattenskyddsområde

Gården ligger inom ett vattenskyddsområde och i dess närhet finns omfattande permanentboende. Detta gör det nödvändigt att lägga stor vikt vid planering och genomförande av olika skötselåtgärder, ex. vid spridning av stallgödsel, handelsgödsel och bruk av kemiska bekämpningsmedel. Stora delar av arealen gränsar till naturmark och gården ligger i ett område med stora kultur och miljövärden.

Gårdens byggnader är i mycket bra skick. En orsak är att huvudbyggnaden brann 1962. Efter återuppbyggnaden påbörjades ett omfattande ny- och tillbyggnadsprogram, som i princip aldrig har slutat.

Modern anläggning för tork och lagring

I slutet av 60 talet byggdes tork och maskinutrymmen. En större verkstad uppfördes 1988. Ett första större svinstall byggdes 1971. Ytterligare ett svinstall byggdes 1992. Uppfödningen av slaktsvin avvecklades 2004. Stallarna är nu ombyggda och uthyrda till småföretag. Under senare år har åtgärder vidtagits för att underlätta spannmålshanteringen. Under 2000-2005 har tork- och lagrings- anläggningen moderniserats och byggts ut, som utgör en viktig del i det fortsatta arbetet med kvalitetssäkring av spannmålen som används till livsmedel och energi.

Återvinning, bioenergi och jordproduktion

Under 2012 investerade Wiggeby i en kompostanläggning, där den största delen av inkommande hästgödseln görs om till näringsförbättring för jordframställning för egen del och till avsalu till andra aktörer. Den andra delen av gödseln används i stor utsträckning i vår växtodling som en viktig del av fosfor intaget till lantbruket. Vi ser återvinningsdelen i vårt företag som en naturlig del i lantbruket. Vi letar ständigt efter synergieffekter mellan dessa delar i företagandet. I anslutning till anläggningen framställer vi olika jordar för avsalu, samt återvinner ris och stubbar från samhällets infrastruktur som blir till bioenergi för levereras till vårt närområde.

Återvinning och produktion av jord och biokol Wiggeby Jordbruk AB

Ansvarsfull energiförsörjning

1991 ersattes samtliga oljepannor med en större halmpanna. 1994 byggdes också ett halmlager. 2009 installerades en ny större panna. Energiförsörjningen kan därmed betraktas som relativt uthållig vad gäller uppvärmning av fastigheter och torkning av spannmål. Endast grön El köps in (vatten och vindkraft).

Ett första steg in i framtiden

Wiggeby drivs idag som ett bolag (Wiggeby Jordbruk AB) som är ett helägt dotterbolag till Wiggeby Invest AB som idag ägs av grundarna Håkan och Teri Lee Eriksson samt att från 1 Jan 2015 är våra mångåriga medarbetare Jonas Andersson och Jonas Östlund delägare. Vi ser det som ett första steg in i framtiden.

Årets Ekeröföretagare 2019

2019 fick vi pris som "Årets Ekeröföretagare".

Wiggeby Jordbruk växtodling Stockholm

Växtodling, naturbete, entreprenad och skogsbruk

Huvudinriktningen inom växtodlingen är främst spannmål, kvalitetsgrovfoder till hästar, baljväxter och oljeväxter. Målsättningen är att 30 % av arealen skall vara vall och 70 % av grödorna skall vara gröna under vintertiden så som höstvete, höstraps, vall och trädor. Det finns även naturbetesmark som betas av våra egna djur som bidrar till att hålla skogsbackar, sjökanter öppna och självklart öka den biologiska mångfalden i naturen. I verksamheten ingår dessutom entreprenadverksamhet samt en del skogsbruk.